Skolas misija: Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

Skolas vīzija: esam skola, kas, kopīgi mācoties un viens otram uzticoties, attīsta radošu, kulturālu un atbildīgu personību.

Skolas vērtības:
atbildība,
uzticība,
radošums,
tradīcijas.
Skolas darbības pamatmērķi:
nodrošināt labvēlīgu  mācību vidi;
organizēt un īstenot mācīšanas — mācīšanās procesu;
sekmēt visa skolas darba kolektīva profesionalitātes izaugsmi atbilstoši skolas darba prioritātēm.

Skolā īsteno šādas izglītības programmas:
Mazākumtautību pamatizglītības programma (kods 21011121)
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās vidējās izglītības iestādēs (kods 21015621)
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods 01011121)

Skolai ir sava atribūtika – emblēma.

Izveidota Facebook lapa: https://www.facebook.com/ Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Skola piedāvā:
apgūt datorzinības no 1.klases;
pagarināto dienas grupu 1.-2.klasē līdz plkst.17.40;
nodarbības topošajiem pirmklasniekiem, lai sagatavotos skolai;
daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus visām klašu grupām;
vasaras nometne.

Skolas iesaistās projektos:
2017./2018.m.g. – Apzaļumošanas projekts “Latvijai 100”;
No 2017.gada – projekts “PUMPURS”;
No 2018.gada – projekts Latvijas 100.gadei “Latvijas skolas soma’’.