Rīgas domes lēmums par skolas nosaukuma maiņu 
Pamatdokumenti

Rīgas Čiekurkalna pamatskolas nolikums

Rīgas Čiekurkalna pamatskolas attīstības plāns

Skolas akreditācijas lapa

Darba kārtības noteikumi

Ētikas un uzvedības reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi

Bibliotēkas reglaments

Skolas padomes reglaments

Darba plāns

Rīgas Čiekurkalna pamatskolas pašnovērtējums

Skolas izglītības programmas

Izglītojamo drošības noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Atbalsta personāla komisijas reglaments

Izglītības procesa dokumenti

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments

Metodiskās padomes reglaments

Pedagoģiskās padomes reglaments

Mācību procesa obligātās dokumentācijas aizpildīšanas kārtība

Pagarinātas dienas grupas kārtība

Personāla dokumenti

Personāla atlases kārtība

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas reglaments

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Materiālās stimulēšanas kārtība

Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība

Lietvedības un arhīva dokumenti

Arhīva reglaments

Arhīva ekspertu komisijas kārtība

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība

Elektronisko dokumentu aprites kārtība

Informācijas izsniegšanas kārtība

Personas datu aizsardzības dokumenti

Darbinieku datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.