Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība

_lemums_Nr.4640

Rīgas Čiekurkalna pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

iekšējās kārtības noteikumi 2019

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ OBLIGĀTĀS APMĀCĪBAS VECUMA BĒRNU NEIERAŠANOS RĪGAS ČIEKURKALNA PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS iekšējie noteikumi

 Drošības instrukcijas

Izdoti saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem 2009.gada 24 .novembra noteikumiem Nr.1338 ”Kārtībā, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” trešās daļas 5.2. punktu